www.pepeljuga21veka.org.rs-Čarolija - Pepeljuga 21. Veka i Prijatelji

Ако је ово Ваша прва посета, обавезно погледајте Често Постављана Питања кликом на линк ЧПП. Да би сте постављали или одговарали на теме морате бити регистровани, односно пријављени. Кликните на линк Региструј се за наставак.


Европа Србима укида реч „мајка“!

pepeljuginadobravila
Корисников грб
Site Admin
Поруке: 3327
Придружен: 03 Апр 2008, 18:22
Место: GROCKA
Контакт:

Европа Србима укида реч „мајка“!

Непрочитана порукаод pepeljuginadobravila » 25 Дец 2013, 15:25

Објављено: 17. децембар 2013, 13:35
Актуелно / Друштво |
Европа Србима укида реч „мајка“!

БРИСЕЛ-Jе­зи­ци у Евро­пи до­жи­ве­ће ре­монт, а све у ци­љу да по­ста­ну по­ли­тич­ко-сек­су­ал­но ко­рект­ни. У скла­ду с тим, у Ср­би­ји ће убу­ду­ће и реч „мај­ка“ би­ти не­по­жељ­на и сма­тра­на увре­дљи­вом за же­не. Мно­ги ће се си­гур­но на­сме­ја­ти на ову кон­ста­та­ци­ју, али она по­ти­че од Са­ве­та Евро­пе, ко­ји ће вла­сти­ма 47 зе­ма­ља чла­ни­ца пре­по­ру­чи­ти да у сво­јим пред­став­ни­штви­ма и до­ку­мен­ти­ма ви­ше не ко­ри­сте „сек­си­стич­ки је­зик“ и на тај на­чин да до­при­не­су рав­но­прав­но­сти же­на и му­шка­ра­ца.

mother child hr 3 1 Европа Србима укида реч „мајка“!Правда је о овој иницијативи СЕ поднетој пре три године већ детаљно писала а ових дана та идеја је поново покренута у овом важном европском телу.

Пре­ма на­во­ди­ма не­мач­ког ли­ста „Билд“, у ре­зо­лу­ци­ји Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не Са­ве­та Евро­пе на ову те­му се, из­ме­ђу оста­лог, на­во­ди да из­раз „же­на у ку­ћи“ (за „до­ма­ћи­цу“, од­но­сно ону ко­ја по по­зи­ву по­спре­ма по ку­ћи или ста­ну) осли­ка­ва тра­ди­ци­о­нал­но гле­да­ње на уло­гу по­ло­ва, ко­је ко­чи рав­но­прав­ност.
Ини­ци­ја­ти­ва за ову по­ма­ло нео­бич­ну лин­гви­стич­ко-по­ли­тич­ку те­му, до­шла је од со­ци­ја­ли­стич­ке по­сла­ни­це у швај­цар­ском пар­ла­мен­ту До­рис Штумп, ко­ја је за­тра­жи­ла да се же­не ви­ше не пред­ста­вља­ју као „па­сив­на, ма­ње вред­на би­ћа, као мај­ке и сек­су­ал­ни објек­ти“.

Из Швај­цар­ске је већ до­шао низ пред­ло­га за „но­ви је­зик“, ко­ји би тре­ба­ло да ко­ри­сте ор­га­ни зе­ма­ља чла­ни­ца Са­ве­та Евро­пе, пре­но­си „Билд“.
Та­ко би из­ра­зи „мај­ка“ и „отац“ тре­ба­ло да бу­ду за­ме­ње­ни ре­чи­ма „ро­ди­тељ“ или, још бо­ље, „је­дан од ро­ди­те­ља“.

Нај­у­глед­ни­ји срп­ски лин­гви­ста, про­фе­сор др Иван Клајн, ка­же за „Прав­ду“ да је ре­зо­лу­ци­ја Са­ве­та Евро­пе бе­сми­сли­ца и да ни­чим ни­је оправ­да­на.

– Пр­ви пут чу­јем за та­ко не­што и ни­сам то оче­ки­вао од Са­ве­та Евро­пе. То је за­и­ста ко­је­шта­ри­ја, по­себ­но за­ме­на ре­чи „мај­ка“ реч­ју „ро­ди­тељ“, јер је ро­ди­тељ основ­ни по­јам, а реч мај­ка по­сто­ји у свим је­зи­ци­ма све­та и то је, за­пра­во, јед­на од нај­леп­ших ре­чи, ко­ју го­то­во сва­ко де­те пр­во на­у­чи и пр­во из­го­во­ри – ка­же Клајн.

Про­фе­сор Клајн ис­ти­че да се де­ли­мич­но сла­же са уво­ђе­њем жен­ског ро­да у од­ре­ђе­не про­фе­си­је, али да ни ту не би тре­ба­ло да се иде у крај­ност, као што се у не­ким ме­ди­ји­ма ра­ди.

– Као лин­гви­ста по­др­жа­вам из­раз „пред­сед­ни­ца“ или „др­жав­на се­кре­тар­ка“, јер мо­ра­мо во­ди­ти ра­чу­на да се до­ђе до гра­ма­тич­ког сла­га­ња, да не би ре­че­ни­ца зву­ча­ла као „др­жав­ни се­кре­тар је ре­кла“ и то­ме слич­но. Ипак, то се не мо­же ко­ри­сти­ти у свим слу­ча­је­ви­ма, та­ко да је из­раз као што је „бор­ки­ња“ за же­ну бор­ца ве­штач­ки и крај­ње не­при­ме­рен ду­ху на­шег је­зи­ка. Чак сам чуо и за тер­мин „ло­ва­чи­ца“, ко­ји тре­ба да озна­чи же­ну лов­ца, а сва­ки ко­мен­тар је ту су­ви­шан – сма­тра про­фе­сор Клајн.

Фи­ло­лог и про­фе­сор срп­ског је­зи­ка, Ма­ри­ја Ан­тић, за наш лист ка­же да не одо­бра­ва ова­кву ини­ци­ја­ти­ву СЕ, јер не ви­ди свр­ху за­ме­не по­је­ди­них ре­чи, по­го­то­во не ре­чи „мај­ка“.

– Искре­но, ми­сли­ла сам да се ша­ли­те ка­да сте ми ре­кли за ову пре­по­ру­ку Са­ве­та Евро­пе, јер не мо­гу да схва­тим да не­ко реч „мај­ка“ мо­же да сма­тра увре­дљи­вом или сек­си­стич­ком. То је ван па­ме­ти! Ка­ко то же­на не мо­же би­ти рав­но­прав­на, ако је не­ко на­зо­ве мај­ком, па ваљ­да је за сва­ку же­ну не­што нај­леп­ше да бу­де мај­ка?! Осим то­га, та реч у се­би има нај­ви­ше то­пли­не ка­да се уз­го­во­ри. За­ми­сли­те да се овај „но­ви је­зик“, од­но­сно тер­ми­но­ло­ги­ја усво­ји, ка­ко ће он­да де­ца зва­ти сво­је мај­ке? Хо­ће ли де­те по но­во­го­во­ру ре­ћи: „Мо­лим те, је­дан од ро­ди­те­ља, ку­пи ми сла­до­лед“? Да ни­је ту­жно, би­ло би сме­шно! Ово не­ма ве­зе са лин­гви­сти­ком, ни­ти са је­зич­ким про­бле­ми­ма, већ из­гле­да да Евро­па по­ку­ша­ва да уве­де не­ки свој за­јед­нич­ки је­зик, тач­ни­је, за­јед­нич­ку тер­ми­но­ло­ги­ју, али за та­ко не­што не­ма ни­ка­кве по­тре­бе. Под­се­ти­ћу да је и еспе­ран­то про­пао као по­ку­шај ства­ра­ња је­дин­стве­ног је­зи­ка – ка­же фи­ло­лог Ан­тић.

И фи­ло­лог Не­над Ста­ма­то­вић сма­тра да уво­ђе­ње но­вих тер­ми­на, по пре­по­ру­ци СЕ, не мо­же до­при­не­ти да се срп­ски је­зик обо­га­ти, на­про­тив.

– Тврд­ња да реч „мај­ка“ тре­ба за­ме­ни­ти са „ро­ди­тељ“ не­ма ни­ка­кво упо­ри­ште у лин­гви­сти­ци, јер у свим је­зи­ци­ма све­та ро­ди­тељ жен­ског по­ла се на­зи­ва мај­ком. И, уоп­ште је та ма­ни­ја у по­след­ње вре­ме, ко­ја је за­хва­ти­ла и нас, да се уво­де тер­ми­ни ко­ји би би­ли пол­но рав­но­прав­ни, не­што сме­шно и пот­пу­но не­по­треб­но. Тер­ми­ни по­пут „бор­ки­ња“, „ан­тро­по­ло­шки­ња“ или „пси­холо­шки­ња“ не са­мо да зву­че ро­го­бат­но, већ ра­ни­је ни­су ни по­сто­ја­ли у срп­ском је­зи­ку. Је­зик се не мо­же ме­ња­ти де­кре­ти­ма и ре­зо­лу­ци­ја­ма, и ве­ру­јем да ће и Са­вет Евро­пе то вр­ло бр­зо уви­де­ти – сма­тра Ста­ма­то­вић.

Шта ће би­ти са овом ре­зо­лу­ци­јом СЕ, оста­је да се ви­ди. Да ли ће по­ку­шај ства­ра­ња „за­јед­нич­ког је­зи­ка“ до­жи­ве­ти не­у­спех, или ће по­ста­ти но­ви „евро“, не­што што ће ве­ћи­на европ­ских зе­ма­ља при­хва­ти­ти? У сва­ком слу­ча­ју, „мај­ку“ ни­јед­ном на­ро­ду Евро­пе, па ни све­та, из је­зи­ка не мо­же узе­ти ни­ка­кав де­крет или ре­зо­лу­ци­ја.

„Пол­но ко­рект­не ре­чи“

са­да­шње ре­чи но­ве ре­чи

Мај­ка ро­ди­тељ (је­дан од ро­ди­те­ља)Отац ро­ди­тељ (је­дан од ро­ди­те­ља)Же­на за спре­ма­ње ку­ће хи­ги­је­ни­чар­ка (спре­ма­чи­ца)Све­ште­ник све­ште­ни­ца (са­мо за ан­гли­кан­ску цр­кву)Же­на во­зач во­за­чи­ца
Хр­ва­ти на си­лу ме­ња­ли ре­чи

Ако ре­зо­лу­ци­ја о је­зи­ку бу­де усво­је­на, мо­гла би да до­ве­де до број­них за­бу­на у слу­жбе­ној пре­пи­сци, по­што ће у сва­ко­днев­ном го­во­ру те­шко за­жи­ве­ти.

– Не­што слич­но су по­ку­ша­ли и Хр­ва­ти сво­је­вре­ме­но, па су на си­лу ме­ња­ли ре­чи и из­ра­зе. Та­ко, на при­мер, по­пу­лар­ну се­ри­ју „Очај­не до­ма­ћи­це“ они пре­во­де као „Де­шпе­рат­не ку­ћа­ни­це“, а филм „Про­ху­ја­ло са ви­хо­ром“ као „За­мјео их вје­тар“ – ка­же фи­ло­лог Не­над Ста­ма­то­вић.

Срећко Миловановић
Postoji los izbor, veoma los izbor i postoji Moj izbor

Можете да ме мрзите, можете да ме волите, али морате да ме поштујете

Миран је онај ко зна а ћути, и који не верује у оно што чује док не провери!

http://nbf.pl‎

Повратак на “Zakon ,Drustvo I Crkva”
  Ко је на вези

Корисника прегледа овај форум: Нема регистрованих корисника и 14 госта

cron