www.pepeljuga21veka.org.rs-Čarolija - Pepeljuga 21. Veka i Prijatelji

Ако је ово Ваша прва посета, обавезно погледајте Често Постављана Питања кликом на линк ЧПП. Да би сте постављали или одговарали на теме морате бити регистровани, односно пријављени. Кликните на линк Региструј се за наставак.


С.И.Т.С. Београд

Ovde cete imati priliku da saznate nesto o Prijateljima, naseg sajta, naseg udruzenja, zanimljivim ljudima.
Здесь у вас есть возможность узнать что-то о друзьях, нашем сайте, нашей организации, с интересными людьми.
Here, you'll have the opportunity to learn about friends, our site, our association, interesting people.
Hier haben Sie die Möglichkeit zu lernen, über Freunde, unsere Website, unseren Verein, interessante Menschen.
ここに、あなたは友人、私たちのサイト、私たちの協会、おもしろい人々に関して学ぶ機会を持つでしょう。
pepeljuginadobravila
Корисников грб
Site Admin
Поруке: 3333
Придружен: 03 Апр 2008, 18:22
Место: GROCKA
Контакт:

С.И.Т.С. Београд

Непрочитана порукаод pepeljuginadobravila » 08 Јан 2014, 13:14

http://www.sits.org.rs/textview.php?file=Razvojni.html

Корени српске техничке цивилизације почињу још у доба Немањића. Зачеци инжење-­ рства су у рударско-металуршким подухватима (Ново брдо) и грађењу величанствених сакралних објеката средњевековне српске државе. Од Првог (1804), а посебно Другог српског устанка (1815), оживљава српско градитељство које је нарочито од тридесетих година било везано за изградњу саобраћајница, подизање јавних објеката, уређењу вароши, и др.
У то време (1834/35. године) из аустријског царства долазе и први државни службеници – “правителствени инџинири” (Франц Јанке и ба­рон Франц Кордон), а у том веку Србијом је прошло око 600 инжењера. Започињање наставе на Техничком факултету Велике школе 1863. године значило је прекретницу у школовању српских инжењера. Поред школовања у земљи један број инжењера се школовао и у иностранству. Истовремено са школовањем првих техничких кадрова јавља се и иницијатива за оснивањем стручне, еснафске организације.
ТАКО ВЕЋ 3. ФЕБРУАРА 1868. ГОДИНЕ, САМО ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ ПРЕДАЈЕ КЉУЧЕВА ГРАДА БЕОГРАДА ОД СТРАНЕ ТУРСКОГ ПАШЕ КНЕЗУ МИХАЈЛУ, ДОЛАЗИ ДО ОСНИВАЊА „ТЕХНИЧАРСКЕ ДРУЖИНЕ “ , чији је први председник био Емилијан Јосимовић и тај датум је усвојен као година настанка наше организације. Убрзо затим (1869.) оснива се и Удружење за пољску привреду, односно Српско пољопривредно друштво. Године 1890. долази до оснивања Удружења српских инжењера, а од 1896. инжењера и архитеката. Прво стручно гласило овог удружења «Ср­пски технички лист» изашао је 1890. године.
ПРВИ ПОЧАСНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА СР­ПСКИХ ИНЖЕЊЕРА БИО ЈЕ НИКОЛА ТЕ­СЛА, КОЈИ ЈЕ ТО ПРИЗНАЊЕ ДОБИО ЗА ВРЕМЕ СВОГ КРАТКОГ И ЈЕДИНОГ БО­РА­ВКА У БЕО­ГРАДУ 1892. ГОДИНЕ.
За време Првог светског рата у Солуну из­лазе два броја „Српског техничког листа” где се иначе налазио велики број инжењера који су били и војници. Ту је 1918. године одржана Ску­пштина са 463 инжењера.
УДРУЖЕЊЕ ЈЕ 1932/35. ГОДИНЕ СОПСТ­ВЕНИМ СРЕДСТВИМА, КРЕДИТИМА И ДО­БР­ОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА ИЗГРАДИЛО СВОЈ ДОМ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 7, А ДОМ ИНЖЕЊЕРА „НИКОЛА ТЕСЛА“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 9-11, ИЗГРАЂЕН ЈЕ У ПЕ­РИОДУ ОД 1962. ДО 1969. ГОДИНЕ. У ОВА ДВА ДОМА ИН­ЖЕЊЕРА СМЕШТЕН ЈЕ И РАДИ САВЕЗ ИН­ЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ СА СВОЈИХ 26 РЕПУБЛИЧКИХ СТР­УКОВНИХ И МУЛТИ­ДИСЦИПЛИНАРНИХ ДРУШТАВА, КОЈИ СЕ САМОСТАЛНО ФИ­НАНСИРАЈУ, ОД УКУПНО 41 ЧЛАНИЦЕ СА­ВЕЗА.
Поред Емијилана Јосимовића, првог председника, који је био и ректор Лицеја и Велике школе и почасни члан Српске краљевске академије у раду нашег Савеза учествовали су и дали свој допринос и: Коста Алковић, проф. Велике школе, министар грађевина, члан Српског ученог друштва и Српске краљевске академије, Димитрије Стојановић, професор Техничког факултета и први директор Српских државних железница, члан Српског ученог друштва и Српске краљевске академије, Милош Савчић, министар грађевине Србије, председник града Београда, и познати привредник, који је дао највише средстава 1932. године за подизање Дома инжењера и техничара Србије, председници САНУ Јосиф Панчић и Јован Жујовић, Симо Лозанић, Кирило Савић, Александар Деспић, Никола Хајдин и многи други познати стручњаци и научни радници.
САДРЖАЈ РАДА
Савез инжењера и техничара Србије је до­бровољна, невладина, непрофитна, стручно-нау­чна, интересна, професионална и ван­стра­на­чка ор­ганизација инжењера и техничара и њи­хових ор­ганизација у Републици Србији, отво­рена за сара­дњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног ува­жавања, узајамног поштовања и самосталности у раду.
Савез инжењера и техничара Србије и ње­гове чланице се самостално финансирају и са­мостално финансирају своје стручне активности и издавање стручних публикација.
Циљеви и задаци СИТС-а су:

окупљање инжењера и техничара Србије ради увећања њиховог стручног знања, обе­збеђења одрговарајућег статуса у друштву, на бази њи­ховог доприноса друштвено-еко­номским, нау­чно-технолошком и привре­дном развоју Репу­блике Србије;
обједињавање, јачање и омасовљавање ос­но­вних инжењерско-техничарских органи­зација Србије, развијање међусобне сарадње и сара­дње са одговарајућим међународним органи­зацијама инжењера и техничара;
побољшање сталешког интереса, друштве­ног угледа и заштите чланова инжењерско-техни­чарске организације Србије;
пружање помоћи инжењерима и технича­рима у научном и стручном усавршавању и органи­зовању одговарајућих облика перма­нентног образовања;
праћење савременог развоја технике и те­хнологије и указивање на токове збивања и про­мене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких ре­шења при инвестиционим и другим поду­хватима;
неговање и развијање етике инжењерско-техничарског позива;
подстицање, организовање и издавање научних и стручних радова, часописа и других публикација од интереса за инжењерско-техничарску организацију;
рад на техничкој регулативи (законима, прописима и стандардима), обезбеђујући њену савременост, адекватност, актуелност и функционалност;
разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим актима важним за развој технике, технологије и производње у Републици Србији;
подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на очување човекове околине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
припремање, одржавање и помагање одржавања скупова чији је циљ непрекидно стручно образовање и усавршавање инжењера и техничара;
пружање помоћи у развоју и унапређењу технике и привреде чији су циљеви слични циљевима инжењерско-техничарске организације;
организовање мултидисциплинарних стручних скупова и скупова од ширег друштвеног интереса;
сарадња са одговарајућим друштвено-стручним, привредним организацијама и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса;
управљање Домом и осталом имовином Савеза инжењера и техничара Србије.

Савез и чланице Савеза имају развијену сарадњу са органима локалне самоуправе, одговарајућим градским и републичким министарствима и другим органима, Српском академијом наука, Инжењерском комором Србије, Инжењерском академијом Србије, Привредном комором Србије, са многим предузећима, привредним и стручним асоцијацијама, факултетима и универзитетима и многим другим институцијама.
Имамо развијену и одговарајућу међународну сарадњу. Савез већ дуги низ година на основу Закона и уговора са надлежним републичким министа­рствима организује и спроводи послове одржа­вања стручних испита из области инжењерских струка у Републици Србији.
Савез инжењера и техничара Србије – СИ­ТС, данас има више хиљада својих чланова, 41 своју чланицу у Србији, и то: 19 републичких струковних савеза различитих инжењерских струка (архитекте, урбанисти, грађевински, ма­шински, електро инжењери, рударски, геолози, геодети, агрономи, шумари, хемичари и др.), 7 републичких мултидисциплинарних друштава (ек­ологија, стандарди и квалитет, информатика, зa штита материјала и корозија), 1 покрајински Савез, 14 регионалних, градских и општинских удружења.
Савез је оснивач ИАС - Инжењерске акаде­мије Србије и колективни је члан Привредне ко­море Србије. У оквиру Савеза формиран је у 2002. години Развојни центар СИТС-а који ангажује наше на­учнике и стручњаке на решавању многих теку­ћих и развојних садржаја из области привреде Србије.
Поред бројних периодичних публикација, редовно излази више стручних часописа, међу којима: „ Техника “ , „ КГХ “ (Климатизација, грејање, хлађење), „ Изградња “ , „ Процесна техника “ , „ Пољопривреда “ , „ Шумарство “ , „Текстилна индустрија “ , „ Форум “ , „ Ecologica “, „ Заштита материјала “ и други. Огроман је број књига, зборника и друге стручне литературе издате и штампане од стране чланица и Савеза у протеклом периоду, послова на стручној едукацији инжењера, одржаних домаћих и међународних стручних скупова, програмских расправа и презентација са стручним ставовима и предлозима, о важним техничким и технолошким садржајима локалног и ширег друштвеног значаја.
Органи, руководство и стручна служба Савеза раде у складу са Законом, Статутом и другим општима актима и до сада нису одговарали ни по једном основу. Савез укупан свој рад и пословање реализује у складу са процедурама и стандардима система менаџмент квалитета и има домаћи сертификат YUQS и интернационални IQ­Net.
Савез има своју покретну и непокретну имо­вину (Домове инжењера у Београду, Новом Са­ду и Нишу), самостално се финансира, редовно измирује своје обавезе према свим надлежним државним органима и својим добављачима и успешно послује.
Савез инжењера и техничара Србије, као национална инжењерска организација Србије, члан је међународних организација, и то:

FEANI – Европска федерација националних инжењерских удружења;
COPISSE – Стална конференција инжењера Југоисточне Европе;

FEANI непосредно комуницира са одговарајућим органима Европске уније и учесник је у одређеним пројектима и програмима које финансирају органи Европске уније. Савез као чланица FEANI посебно учествује у програмима који се односе на сталне облике едукације инжењера, затим у оквиру посебне Комисије за мониторинг у вези са добијањем EUR-ING титуле и друго. Већина чланица Савеза, струковних и мултидисциплнарних удружења на републичком нивоу, чланови су одговарајућих међународних организација са којима имају конкретну сарадњу. Корени су давно постављени и евидентни су резултати пређашњег рада. Налазећи инспи­ра­цију у прошлим временима сагласно многим и великим променама у свету, а посебно у те­хници и технологији, Савеза инжењера и техни­чара Србије и његове чланице у континуитету иновирају свој рад, од интереса за своје чла­нове, своје чланице, грађане и државу Србију.
Postoji los izbor, veoma los izbor i postoji Moj izbor

Можете да ме мрзите, можете да ме волите, али морате да ме поштујете

Миран је онај ко зна а ћути, и који не верује у оно што чује док не провери!

http://nbf.pl‎

Повратак на “Упознајте Пријатеље Пепељуге21века и Пријатеља”
  Ко је на вези

Корисника прегледа овај форум: Нема регистрованих корисника и 33 госта